Системата за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време на параметри на околната среда (шум, вибрации, прах, метео данни, други)

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум, вибрации, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици, киселинност). Производител на хардуерните изчислителни и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна база е фирма СПЕКТРИ - България. Създадената и поддържана от СПЕКТРИ ЕООД платформа “Spectri Webnoise”, от “облачен тип” е една съвременна надеждна не-Windows базирана система (Linux ОС в терминалните логери на данни и в дистанционния сървер) - проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да предотвратява загуба на измервателни данни в случай на дефект в терминал, или загуба на комуникационна връзка. При отпадане на връзка между дистанционния сървер и терминал за мониторинг, или при изключване на терминал, Спектри логера на данни автоматично стартира локален запис на измервателни данни, като едновременно непрекъснато инициира сесии за възстановяване на комуникация и/или захранване. Измерванията са базирани на непрекъснати периодични отчети на реални измервани параметри на околната среда. Едновременно с това се предоставя възможност за визуализация на избрани параметри в реално време. Данните се записват непрекъснато, а изчислителните параметри се изчисляват без прекъсвания. В сървера се надгражда и актуализира историческа база от данни, като едновременно се осигурява репликиране и защита на данните. Всички исторически стойности са налични за динамично адресиране през портала www.webnoise.eu. Всяка една изградена система в средата на WEBNOISE.EU предоставя на потребителите широк спектър от визуализационни възможности.

Средствата за измерване подлежат на периодична проверка и калибрация.


Системна конфигурация на решението WEBNOISE.euИЗПОЛЗВАНИ ХАРДУЕРНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ И МОНИТОРИНГОВИ КОМПОНЕНТИ - МЕТРОЛОГИЧНО ПРОСЛЕДИМО ОБОРУДВАНЕ ОТ ВИСОК КЛАС

МОНИТОРИНГ НА ШУМ: Измервателно оборудване от Bruel & Kjaer - Дания


Шумов анализатор - основни технически параметри: Линеен честотен обхват: 5.6 Hz до 20 kHz (със стандартен микрофон 4950)
Динамичен обхват (А-претеглен): 16.4 dB до 140 dB (със стандартен микрофон 4950)
Комуникация - по USB, LAN, или чрез GPRS/3G модеми
Възможност за вързка към принтер, GPS, метео станция, модем, др.
Вградена презаредима Li-ion батерия (за автономна работа за > 8ч.)

Микрофон за измервания на открито - основни технически параметри:
Лесно асемблиране на микрофона
Възможност за лесно и достоверно акустично калибриране / проверка Функция за вградена автоматична калибрация (патент “CIC”)
Измервания според стандарти EN/IEC 61672 Клас 1, ANSI S 1.40 - 1984
Чувствителност 31,6 mV/Pa
Широк динамичен обхват
Вграден предусилвател, с индивидуален TEDS чип (IEEE Р1451.4)
Защитен от вятър, дъжд, птици
МОНИТОРИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАХ: Измервателно оборудване от MetOne - САЩПрограмируеми авто-нулиране, авто-обхват, авто-скалиране (за от 1 до 65000pm/m3)
Автоматизиран протокол за контрол на дебита
Вградена батерия (за 30 часа работа без подгряване, както и 10 - с подгряване)
Прецизен оптичен двигател с лазерно-диодна технология, вграден 47mm анализиращ филтър
Налягане и температура на околната среда
Вграден логер на измервания, мониторинг на РМ10, РМ2.5, РМ1, TSP
Алуминиев защитен корпус, защитена въздушно-контактуваща оптика
Самодостатъчна и поддържаща се система
Без необходимост от подмяна на филтърни елементи


МОНИТОРИНГ НА ВИБРАЦИОННА И СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ: Измервателно оборудване от Instantel - КанадаПрофесионална Серия IV Minimate Рго4™ - Монитори за наземни вибрации и свръхналягане
Четири канала - за един триаксиален геофон (ISEE s’ или DIN), както и един линеен ISEE микрофон
Наличие на функционални бутони и интуитивно меню за бърза и лесна настройка
Нива на семплиране от 512 до 65 S/s на канал (независимо от времената на запис)
Непрекъснат мониторинг, т. е. с нулево “мъртво” време между събитията (дори и когато уредът записва)
Режимът “Хистограм Комбо” позволява записът на хиляди пълни записи (докато работи в режим хистограми)
Режимът “Авто Call Home“ позволява автоматичен дистанционен мониторинг
Капацитет на паметта за над 8000 събития
Записва изцяло събитие за над 2 часа продължителност
Пълно съответствие с изискванията на международната “Общност на взривните инженери” - “Спецификация на сеизмографи за взривни дейности”
Високоскорестен Етернет интерфейсМОНИТОРИНГ НА МЕТЕО ДАННИ: Измервателно оборудване от Lufft — Германия

WS700-UMB е смарт метео сензор за измерване на въздушна температура, относителна влажност, интензивност на валежи, тип валежи, количество валежи, въздушно налягане, посока на вятър, скорост на вятър и слънчева радиация.
Относителната влажност се измерва посредством капацитивен сензорен елемент.
Слънчевата радиация се измерва в W/m2 (min 0.0 – max 2000.0) за извадка от 10s.
Прецизен NTC измервателен елемент се използва за измерване на въздушна температура.
Валежите се измерват чрез 24 GHz доплеров радар, който определя скоростта на капене на индивидуална валежна/снежна капка. Количеството и интензивността на валежите се изчисляват от корелацията между размера на капката и скоростта й. Разликата в скоростта на капката определя типа валеж (дъжд/сняг).
Измерването се реализира от система, която не изисква поддръжка (с огромно предимство спрямо конвенционалните измервателни метео технологии).
Измерванията на вятър се реализират от ултразвукова сензорна технология.
Измервателните изходи са достъпни по следните основни протоколи: UMB-Binary, UMB-ASCII, SDI-12, MODBUS.